Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları 16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

MADDE 38

(1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, en az 120, en çok 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen dersleri almak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans veya lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, danışmanın onayı ile Üniversite içindeki başka lisans ve lisansüstü programlardan da ders seçilebilir. Üniversite içinden alınacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Başka bir programdan ve başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak AKTS toplamı 30’ugeçemez.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

MADDE 39

(1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda en az 8 adet 60 AKTS dersten, (bu derslerden birinin seminer birinin ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi olmak koşuluyla) başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlık programı hariç, dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 2 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

MADDE 40

(1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başında tez danışmanı tarafından anabilim dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise danışman veya tez jürisi önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra dönem başından itibaren 2 yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezini teslim edecek öğrenciler tezini teslim etmeden önce içinde bulunduğu yarıyılda kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar. Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak beş nüsha halinde anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat yöntemlerinden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu ile birlikte ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedeklerden biri başka yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır.

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Sınav, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

MADDE 42

(1)Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi durumunda mezuniyet işlemleri yapılmaz, yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; anasanat programına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan uygulama sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınav tarihidir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır ve kaydı silinir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı şartlarını yerine getirmek koşulu ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim dalında program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim dalının sonunda parantez içinde belirtilebilir.