Staj İlkeleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ UYGULAMA İLKELERİ

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde, her biri 20 iş günü olmak üzere ilki 4. yarıyıldan sonra, ikincisi 6. yarıyıldan sonra olmak üzere 2 ayrı dönemde yapılan toplam 40 günlük zorunlu staj uygulaması mevcuttur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü staj uygulama ilkeleri, Mühendislik Fakültesi staj esaslarını temel almaktadır. Konuyla ilgili Mühendislik Fakültesinin duyuruları takip edilmelidir.

Staj başvuruları yapılmadan önce bu metinde yer alan "Staj öncesi yapılacak işlemler" bölümünün dikkatle incelenmesi gerekmektedir.


1. STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

Staj başvuruları üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (obisis - https://obisis.erciyes.edu.tr) yapılmaktadır. Başvurunun değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen belgeler staja başlangıç tarihinden en az 10 gün önce teslim edilmelidir.

(a) Obisis üzerinden çıktısı alınıp imzalanmış staj beyannamesi

(b) Güncel transkript Obisisten alınmış

(c) Staj yapılacak tarihlerin ders dönemine denk gelmesi durumunda ilgili dönemde alınan dersleri ve derslere devam zorunluluğu durumunu göstermek üzere güncel obisis ekran görüntüsü.

(d) "İş sağlığı ve güvenliği" belgesi aslı/onaylı kopyası (veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dersleri aldığını gösterir transkript). Aslı gibidir belgesi yoksa belge fotokopisinin altına/arakasına öğrenci el yazısıyla aşağıdaki cümleyi yazıp imzalamalıdır. "Teslim ettiğim bu belge aslının aynısıdır. Beyanların doğruluğunu taahhüt ederim." İSİM/SOYİSİM, İMZA.

(e) Doldurulup imzalanmış staj başvuru kontrol formu

(f) Doldurulup imzalanmış yüzyüze staj taahhüt dilekçesi

Başvuru komisyon tarafından onaylandıktan sonra staj sicil fişi ve SGK belgesi öğrenci tarafından obisisten alınabilecek halde olacaktır. Obisisten alınan sicil fişi staj başlangıcında işyeri yetkilisine teslim edilir. 

NOT : 2022 öncesi müfredat ile kayıt yaptırmış olan öğrencilerin mezuniyet aşamasında sorun yaşanmaması için stajlarını 24 iş günü olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

2. STAJ ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrenci, staj uygulama ilkelerinde belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırladığı projeyi anlatan bir staj raporu hazırlamalıdır.

1. Uygun formatta hazırlanan staj raporu ciltlendikten sonra, staj yapılan kuruma onaylatılmalı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı sekreterliğine teslim edilmelidir.

2. Staj raporu, proje esas alınarak yazılmalıdır. Günlük tarzında değil, projeyi açıklayan teknik rapor şeklinde hazırlanmalıdır.

3. Çalışmayı raporlama, staj için beklenen önemli bir amaç olduğundan staj raporları çalışmayı olabildiğince iyi yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Staj raporu hazırlanırken ders kitabı veya bir kaynaktan alınmış izlenimi veren konu anlatımlarına yer verilmemelidir. Proje çalışmasına yönelik açıklamalardan, akış diyagramlarından ve ilgili diğer teknik içerikten yoksun olarak hazırlanmış sadece kaynak kodları üzerinden projenin açıklanmaya çalışıldığı anlatımlardan kaçınılmalıdır. Staj raporlarında staj esnasında gerçekleştirilmiş olan projenin anlatımına ağırlık verilmeli, yapılan projenin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere kısaca temas edilmelidir. Teorik bilgilerle doldurulmuş staj raporu, staj çalışmasında gerçekleştirilen pratik işleri/projeleri/uygulamaları içermediği takdirde stajın kabul edilmemesine neden olacaktır.

4. Staj raporu, staj esnasında gerçekleştirilen projenin stajın konusuna, süresine ve stajdan beklenen proje özelliklerine uygun olarak yapıldığını gösterebilecek nitelikte olmalıdır.

5. Staj raporunun her sayfası, stajı yaptıran (işi veren ve takip eden) mühendis tarafından paraflanmalı veya imzalanmalıdır.

6. Staj döneminde yapılan çalışmanın kaynak kodları ve benzeri ekleri staj raporunun sonunda ek olarak verilmelidir.

7. Staj raporu hazırlanırken, staj uygulama ilkelerinin 11. bölümünde verilmiş yazım kurallarına uyulmalıdır.

3. STAJ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Staj sicil fişi staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge işletme tarafından posta yoluyla (taahhütlü) veya öğrenci eliyle, ilan edilen tarihlerde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır. Staj raporları da ilgili kısımları onaylanmış bir halde aynı tarihlerde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

4. STAJIN AMACI

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin staj yapmasında çeşitli kazanımlar hedeflenmektedir. Aşağıda maddeler halinde verilen bu amaçlar öğrencilerimizin daha mezun olmadan iş ortamını tanımalarına, meslekleriyle ilgili gerçek hayat projelerinin hayata geçirilmesi sürecine dâhil olmalarına imkân sunarak kendilerine uygun hedefler çizmelerine ve bu hedefler doğrultusunda adım atmalarına olanak sağlayacaktır.

1. Öğrencinin iş ortamını tanıması ve iş hayatına hazırlanması.

2. Öğrencinin, üniversitede edindiği teorik bilgiyi pratiğe çevirmesi.

3. Bilgisayar Mühendisinin dahil olduğu projelerin hayata geçirilme aşamalarının öğrenci tarafından yerinde görülmesi, incelenmesi ve mümkünse öğrencinin aktif olarak projeye dahil olması.

4. Öğrencinin iş ortamında iletişim ve kendini doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği kazanması.

5. Öğrencinin gerçekleştirdiği teknik bir projeyi doğru bir şekilde açıklayıp raporlayabilmesi.

6. Öğrencinin okulda verilen derslerde yer almayan, farklı teknoloji ve çalışma alanlarında kendini yetiştirmesi.

Stajın öğrenciye amaçlanan şekilde kazanım sağlaması için öğrenciden beklenen, kendisine gerek teknik gerekse sosyal anlamda katkı sağlayabilecek uygun bir staj yeri bulmasıdır. Öğrencinin staj yaptığı yerde üzerinde çalıştığı bir projeyi başarıyla tamamlaması, bu projeyi uygun şekilde ve formatta staj raporuna işlemesi gerekmektedir.

5. STAJDA YER SEÇİMİ

Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir.

Staj yeri seçiminde aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır.

1. Staj yeri bir bilgisayar mühendisinin çalışabileceği alanların birinde faaliyet gösteriyor olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yazılım ve donanım alanlarında projeler geliştiren özel şirketler, büyük ölçekli şirketlerin bilgi işlemleri gibi çeşitli alternatifler staj yeri olarak değerlendirilebilir.

2. Staj yerinde bilgisayar mühendisine katkı sağlayacak yazılım ve donanım temelli projeler geliştiriliyor olmalıdır.

3. Staj yeri, gerçekleştirilen projelere stajyerin aktif katılımını hoş gören veya en azından öğrencinin projenin gelişimini takip edebilecek şekilde teknik altyapısını öğrenmesine uygun ortam sağlayan bir bakış açısına sahip olmalıdır.

4. Stajların farklı işyerlerinde yapılması esastır. Aynı işyerinde birden fazla staj yapmak ancak Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile mümkün olabilmektedir. Bu durumdaki öğrenciler, Obisis sisteminden staj başvurusu yapmadan önce dilekçe ve staj başvuru kontrol forumu ile komisyona başvurmalıdır. Komisyondan onay çıkması halinde ilgili dilekçe ve onay belgesini staj başvuru belgelerine eklemelidir ve ilgili staj raporlarında ek olarak sunmalıdır.

5. Staj yeri yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteriyor olabilir. Mühendislik Fakültesi Staj Esaslarında belirtildiği gibi yurt dışında yapılacak stajlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

6. Staj yapılan iş yerinde Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Biyomedikal ya da Mekatronik mühendisi çalışıyor olmalıdır.

7. Sektörde öncü firmaların düzenlemiş oldukları eğitim ve workshop içeren yaz okulu programlarına kabul alarak katılan öğrencilerin bu çalışmaları Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile staj olarak kabul edilebilir.

8. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılacak stajlar için açılacak kontenjanlar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenmektedir. Kontenjan açılması durumunda, öğrencinin okulda staj yapabileceğine dair belgeyi yanında staj yapacağı öğretim elemanına onaylatarak staj komisyonuna iletmesi gerekmektedir.

6. STAJ SÜRELERİ VE DÖNEMLERİ

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilgili mühendislik programından mezun olabilmek için eğitim-öğretimi süresince her biri 20 (yirmi) iş gününden oluşan iki staj yapmakla yükümlüdür. Staj süreleri ve dönemleri ile ilgili Mühendislik Fakültesi Staj esaslarının 9. Maddesi aşağıda belirtilmiştir:

(1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak ilgili Staj Komisyonunun uygun görüşü ile aşağıda belirtilen stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda, staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri de devam eder ancak öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz:

     a) İlgili bölümün veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

     b) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir.

(2) İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim-öğretim dönemlerinde dersi veya sınavı ile çakışmamak koşulu ile 08:00-17:00 saatleri arasında yapabilirler.

(3) Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.

(4) Staja hangi yarıyıldan sonra başlanacağı ve aynı dönem içinde bir ve ikinci stajın yapılıp yapılmayacağı Bölüm Staj Uygulama İlkeleri ile belirlenir.

Bu esaslara ilave olarak bölümümüzde:

1. Stajlar 4. yarıyıldan sonra yapılır.

2. Aynı dönemde iki staj yapmak ancak 6. yarıyıldan sonra mümkündür.

3. Stajlar Mühendislik Fakültesi tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihler Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilmektedir.

4. Eğitim öğretim dönemi içinde staj yapılabilmesi staj komisyonunun uygun görmesi ile mümkündür.

5. Öğrencilerimizin aldıkları dersler ve kazandıkları birikim değerlendirildiğinde ilk stajlarını yazılım üzerine, ikinciyi ise donanım üzerine yapmaları tavsiye edilir.

6. Bölümümüzde stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 10 iş gününden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

7. Dönem içinde yapılan stajlar -öğrencinin sınavının olmadığı günlere denk gelse bile- arasınav ya da final sınav dönemleri ile çakışmamalıdır ve öğrencinin ders programında saat 17:00'dan önce devam zorunluluğu olan dersi bulunmamalıdır.

7. STAJ KONULARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde staj konuları yazılım ve donanım olmak üzere iki temel gruba ayrılmıştır. Öğrencilerimizin her iki konuda da bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve iş hayatını daha iyi tanımaları için staj konularında çeşitlilik şartı konulmuştur. Dolayısıyla öğrencilerimizin stajlarından birini donanım, diğerini yazılım alanında yapmaları gerekmektedir. Aynı alanda birden fazla staj yapmak ancak Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile mümkün olabilmektedir. Bu durumdaki öğrenciler, Obisis sisteminde staj başvurusu yapmadan önce dilekçe ve staj başvuru kontrol forumu ile komisyona başvurmalıdır. Komisyondan onay çıkması halinde ilgili dilekçe ve onay belgesini staj başvuru belgelerine eklemelidir ve ilgili staj raporlarında ek olarak sunmalıdır.

Yazılım ve donanım olarak genel anlamda ikiye ayrılan konular bu başlıklar altında çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bu konular yıllara göre güncellenmekte ve staj içeriğinin geniş bir yelpazeyi taramasına gayret edilmektedir.

Staj konusu ne olursa olsun öğrencilerimizden staj yaptıkları iş yerinin faaliyet alanına, staj konusuna ve staj süresine uygun bir projeyi başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Staj konuları aşağıda gruplandırılmıştır.

Stajda, staj süresi içerisinde gerçekleştirilebilecek düzeyde uygulamaya dayalı projeler yer almalıdır. Staj raporları hazırlanırken, konu anlatımlarına ve mevcut teknolojilerin teorilerine kısaca değinilmelidir. Staj raporu daha çok dahil olunan projeye ve yapılan çalışmaya dair detayları içermelidir.

7.a. Yazılım Konuları:

Y-1. Çeşitli sahalarda uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, test edilmesi, bakımlarının yapılması ve sistem programları üzerinde çalışılması.

Örnek Konular:

-Windows, Linux, web veya mobil ortamlar için yazılım geliştirilmesi.

-Veritabanı uygulamaları geliştirilmesi.

-C, C++, C#, Java, Phyton, Assembly, Kabuk (shell) programlama, API veya SDK kullanarak program geliştirme.

Y-2. Paket programlar kullanarak sistem tasarımı yapılması ve analizinin gerçekleştirilmesi. Üzerinde çalışılacak paket programların staj için geçerli olup olmayacağı staj komisyonuna danışılmalıdır.

Örnek Konular:

-Autocad, Altium, Solidworks, 3D Studio, Matlab vb. paket programlar kullanılarak uygulama veya proje geliştirme

-SAP, Oracle Developer, 3D Max, Photoshop, SolidWorks vb. paket programlar içerisinde kendi dilleri ile uygulama, script veya plug-in geliştirme

Y-3. Akademik konular (Üniversitelerin akademik birim/merkez veya laboratuvarlarında veya diğer kurumların Ar-Ge birimlerinde görev yapan, akademisyen veya proje sorumlusu ilgili mühendis olan staj danışmanı tarafından verilen konularda araştırma, geliştirme ve uygulama yapılması)

Y-4. Mobil uygulama geliştirme.

Örnek Konular:

Android, IOS, Windows Phone, vb. platformlarda programlama, uygulama yazılımı geliştirme.

Y-5. Her türlü bilgi sisteminin (hastane, öğrenci, üretim/yönetim vb. sistem yazılımları) geliştirilmesi, yazılım destek faaliyetlerinde bulunulması, bunlarla ilgili iyileştirme/geliştirme/güncelleme çalışmaları vb faaliyetler.

Y-6. Diğer: Bilgisayar Mühendisliği yazılım alanlarından bir ya da birkaçında uzmanlaşmış bir şirkette şirketin çalıştığı alanla ilgili yukarıdaki başlıklara uymayan özel proje ve yazılımlara dahil olma veya proje geliştirme de Bölümümüz Komisyonunun onayıyla kabul edilebilir bir stajdır. Böyle bir durumda ilgili konu ve projenin staj başlangıcında Komisyona bildirilip onaylatılması esastır.

7.b. Donanım Konuları:

D-1. Gömülü sistemler, donanımsal yapılar ve bilgisayar sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar.

Örnek konular:

-Mikroişlemci, mikrodenetleyici, veya sayısal işaret işlemci tabanlı sistemlerin tasarımı, gerçeklenmesi ve test edilmesi.

-Bir bilgisayar sistemi için PCI-ex, PCI, ISA, USB, firewire vb. arabirim devrelerinin tasarımı.

-Donanım tanımlama (HDL, Verilog), lojik sistemler vb. yapıları kullanılarak elektronik eleman tasarımı, test edilmesi ve uygulama yapılması,

-Arduino, Raspberry Pi, Arm Linux vb. geliştirme kitleriyle uygulamalar yapmak,

- Kablosuz haberleşme modülleriyle kontrol uygulamaları yapmak.

- Nesnelerin İnterneti (Internet of things- IoT)

D-2. Çeşitli sahalarda (elektronik, robotik/mekartonik, biyomedikal vs.) kullanılan sayısal devrelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.

Örnek konular: Kontrol devreleri, mekatronik uygulamaları, robot programlama, veri toplama cihazları tasarımı, biyomedikal cihaz tasarımı ve kontrolü, SCADA sistemleri, çeşitli makineler için arayüzler tasarlanması (HMI)

D-3. Bilgisayar ağı donanımlarının tasarımı, konfigürasyonu, yönetilmesi, test edilmesi ve bakımlarının yapılması.

Örnek Konular:

-Ağ tasarımı ve ağ cihazlarının (switch, router ve firewall) konfigurasyonu

-Kurumdaki mevcut ağ yapılarının analizi, farklı senaryolar için simülasyonlar yapılması (PacketTracer, Wireshark vb. programlar kullanılabilir). Basit ağ kurulumları ve/veya kapsamı dar olan yerel ağ yapısı analizi/simülasyonları donanım stajı için yetersiz görülmektedir.

- Router protokolleri

-IPV6 temelli ağlar,

-LTE, 5G teknolojileri

-Ağ güvenliği

D-4. Sistem kurulum, konfigurasyon ve tasarımlarının yapılması.

Örnek Konular:

- Sanallaştırma uygulamaları (Vmware, ESXi, Virtualbox, Hyper-V, CitrixXen vb.)

- Sunucuların yazılımsal kurulumları ve konfigurasyonu (Windows Server, Linux sunucular, eposta, web, veritabanı, firewall, VPN, directoryservices, SSH vb.) Not: Basit düzeydeki kurulumlar(masaüstü işletim sistemleri, küçük ölçekli web sunucuları gibi) staj olarak kabul edilmeyecektir. Sunucu sistem kurulumları ve işletmenin ihtiyacı doğrultusundaki detaylı konfigürasyonlar/sistem bakımı/donanım kaynakları analizi konusu bu maddenin içeriğini oluşturmaktadır.

- Bulut bilişim, dağıtık sistemler, cluster yapılar, paralel programlamada donanım uygulamaları.

D-5. Akademik konular (Üniversitelerin akademik birim/merkez veya laboratuvarlarında veya diğer kurumların Ar-Ge birimlerinde staj danışmanı tarafından verilen konularda araştırma, geliştirme ve uygulama yapılması) .

D-6. Diğer: Bilgisayar Mühendisliği donanım alanlarından bir ya da birkaçında uzmanlaşmış bir şirkette şirketin çalıştığı alanla ilgili yukarıdaki başlıklara uymayan özel proje ve yazılımlara dahil olma veya proje geliştirme de Bölümümüz Komisyonunun onayıyla kabul edilebilir bir stajdır. Böyle bir durumda ilgili konu ve projenin staj başlangıcında Komisyona bildirilip onaylatılması esastır.

NOT: Bilgisayar&yazıcı teknik servis/tamirat işlerini içeren uygulamalar staj konuları kapsamında DEĞİLDİR.

8. STAJ MUAFİYETİ

Toplamda en fazla 20 işgünü için staj denkliği alınabilir.

8.a. Yatay/dikey geçiş ve ÖSYM sınavları ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler

Yatay/dikey geçiş ve ÖSYM sınavları ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü programda kabul edilmiş stajları için denklik talep edebilirler. Bu öğrencilerin daha önceden yapmış oldukları stajlar bir bütün olarak değerlendirilir, en fazla 20 iş günü olarak kabul edilir. Staj içeriği göz önünde bulundurularak yazılım ya da donanım stajı olarak denklik verilir. Değerlendirmede staj konusu uygunluğu ve staj içeriği esastır. Kabul işlemleri için öğrenciler, daha önceden yaptıkları stajlara ilişkin belgeleri tamamlamalıdır. Bu belgeler aşağıda verilmektedir.

- Doldurulmuş, imzalanmış staj başvuru kontrol formu,

- Mezun oldukları okuldan alınan staj kabul belgesi,

- Staj içeriği kabul belgesinde belirtilmemişse staj yapılan işyerinden alınan staj içeriğini belirtir yazı ve/veya ilgili staj defteri/raporu.

NOT : Teslim edilen tüm belgeler ıslak imzalı olmalıdır. Islak imza bulunmayan başvurular reddedilecektir.

Dilekçelere eklenen bu belgeler, staj raporu teslim döneminde bölüm başkanlığı sekreterliğine teslim edilmelidir.

8.b. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler

Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili en az 6 ay kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin önceki çalışmaları bir bütün olarak değerlendirilir, en fazla 20 iş günü olarak kabul edilir. Çalışma içeriği göz önünde bulundurularak yazılım ya da donanım stajı olarak denklik verilir. Kabul işlemleri için öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeler ile başvuruda bulunmalıdır.

- Doldurulmuş, imzalanmış staj başvuru kontrol formu,

- Öğrencinin çalışma süresini ve unvanını gösterir belgeler ek olarak varsa SGK Dökümü,

- Belirtilen çalışma sürelerinde öğrencinin ne tür faaliyetlerde bulunulduğunu belirten, ilgili süreçte yapılan iş-proje-faaliyetlere dair fikir verecek kapsamda hazırlanmış, iş yeri tarafından onaylı bir belge.

NOT 1: Daha önce yaptığı staj ile aynı türde (Örneğin 1 yazılım stajı yapıp yazılım alanında muafiyet başvurusu yapmak) veya stajını tamamlamış olduğu firmadaki çalışma tecrübesi ile muafiyet başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin başvuru öncesinde bu durumu açıklayan ıslak imzalı dilekçeyi bmstaj@erciyes.edu.tr adresine göndererek onay alması gerekmektedir. Bu belge açıklanan durum var ise temin edilmelidir.

NOT 2: Teslim edilen tüm belgeler ıslak imzalı olmalıdır. Islak imza bulunmayan başvurular reddedilecektir.

Dilekçelere eklenen bu belgeler, staj raporu teslim döneminde bölüm başkanlığı sekreterliğine teslim edilmelidir.

9. ÇİFT ANADAL, YANDAL YAPAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Çift anadal ve yandal yapan öğrencilerin stajlarıyla ilgili işlemler BILGISAYAR MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ ÇIFT ANADAL, YANDAL EGITIM PLANI’nda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.

10. STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Staj komisyonu, staj raporundaki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve mülakata göre stajın kabulüne, yarısının (10 iş günü) veya tamamının (20 iş günü) reddine karar verebilir. Değerlendirme Fakülte staj esaslarında verilen tabloya uygun olarak yapılır. Bu tablo aşağıda verilmiştir.

Değerlendirme Kriterleri  Eksiklik Puanı  
 

Kriter-1. Staj Devamsızlığı

            Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık                                                           

           Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık

           Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık

          

100p

70p

40p

  Kriter-2. Staj Rapor Formatının Uygun Olmaması 10p-30p
  Kriter-3. Staj Raporunun Özgün Olmaması 30p-50p

Kriter-4. Staj Konularıyla İlgili İçerik Yetersizliği

            4.1. İşyeri hakkında bilgi

            4.2. Bilgisayar mühendisliği faaliyetleri
İşyerinin bilgisayar mühendisliği alanında gerçekleştirdiği faaliyetler ve projenin bilgisayar mühendisliği alanıyla ilişkilendirilmesi.          

            4.3. Problemin Tanımlanması

Bu bölümde iş yeri amirlerince verilen proje detaylı olarak tanımlanmalıdır. Projenin gerçekleştirilmesine niçin ihtiyaç duyulduğu, amacı, projeden beklenenler ve projenin herhangi bir konudaki eksikliği nasıl gidereceğine dair bilgiler verilmelidir.

            4.4. Gereksinim Analizi

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yazılım, donanım araçları ve teknolojiler bu bölümde incelenmelidir. Tanımı yapılan projenin gerçekleştirilebilirliği, kısıtlamaları, performansı, hangi yazılım/donanım/teknolojilerin kullanılabileceği,yazılım/donanım/teknoloji seçimi, neden bu yazılım/donanım/teknolojinin tercih edildiği vb. detaylar ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu bölümde, kullanılan teknolojilerin ve yöntemlerin analiz edilerek projenin nasıl bir çözüm üzerine odaklandığı anlatılmalıdır.

            4.5. Projenin Tasarımı

Gerçekleştirilen analiz çerçevesinde proje uygulamaya geçilmeden önce projenin yapısına uygun yöntem ve araçlar kullanılarak (ER diyagramları, akış şemaları, ağ yapıları, çeşitleri ve topolojilerine dair diyagramlar, simülasyon çalışmaları vb.) tasarlanmalıdır. Uygulamada kullanılacak yöntem ve teknolojilerin hangi aşamada nasıl kullanılacağı ortaya konulmalıdır.

            4.6. Çözümün Gerçekleştirilmesi

Projenin kavramsal tasarımına uygun olarak gerçekleştirildiği staj raporunda adım adım ve detaylı olarak gösterilmelidir. Gerçekleştirilen sistemin işleyişi ekran çıktıları, projeye ait görseller ve açıklayıcı anlatımlarla detaylandırılmalıdır.

            4.7. Test

Projenin, gereksinim analiz kısmında belirtilen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı staj raporunun bu bölümünde gösterilmelidir.

4.8. Genel Değerlendirme ve Sonuç

70p

2p

3p

 

10p

 

 

10p

 

 

 

 

15p

 

 

 

15p

 

 

10p

 

5p

 

Kriter-5. Sicil Notlarında Düşüklük

            E-notu için

            D-notu (her biri) için 

            C-notu (her biri) için

 

100p

25p

15p

 

Kriter-6. Mülakat Başarısızlığı

(Bölümümüzce gerekli görüldüğü takdirde mülakat yapılmaktadır. Mülakatın yapılması

durumunda 6 nolu kriterdeki eksiklik puanı dikkate alınır.)

30p
  Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan öğrencinin ilgili stajı tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal edilir. Eksiklik puanının 50’nin altında olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.  

a. Staja devamda komisyon iş yerine giderek veya telefon ederek öğrencinin devamını kontrol edebilir.

b. Staj raporunun formatı raporda sunulacak bir projenin bulunması ve raporun proje esaslı hazırlanması, yazım kuralları açısından formata uygunluk, uzunluk-kısalık gibi konuları kapsamaktadır. Örneğin eklerin (mesela projenin kaynak kodlarının) sona koyulmayıp metin içinde verilmesi 10p, yazım kuralları açısından uygunsuzluk 5p kırılmasına neden olacaktır.

c. Staj raporunun özgün olması, özgün olarak hazırlanması gerekmektedir. Staj raporunun ders kitabı şeklinde olması, başka yerlerden kopyala-yapıştır mantığıyla hazırlanması, sadece kaynak kodların verilmiş olması, staj esnasında gerçekleştirilen projeyi/uygulamaları içermiyor olması, bir diğer staj raporu ile benzeşiyor olması 50 puana kadar not kaybına neden olacaktır.

d. İçerik staj uygulama ilkelerinin 7. bölümünde işlendiği şekilde olmalıdır. Yapılmış bir proje var ise 4 numaralı kriter için belirlenen alt değerlendirme kriterleri dikkate alınacaktır, proje bulunmaması durumunda doğrudan 70 puan kırılacaktır.

e. Bölümümüzde staj değerlendirmeleri staj raporları üzerinden yapılmakta, komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ise öğrenci mülakata çağrılarak değerlendirmeye mülakat dahil edilmektedir.

f. Staj defterindeki imzaların eksikliği Fakülte staj esaslarında da belirtildiği gibi staj raporunun değerlendirilmeye alınmamasına neden olacaktır.

* Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

* Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

11. STAJ RAPORLARI İÇİN YAZIM KURALLARI

11.a. Staj Raporunun Temel Bölümleri ve Bölümlerinin Kapsamları

 Staj raporunun yazımı biçim yönünden düzenlenmesi aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. Her bölüm için açıklayıcı bilgi ve örnekler aşağıda verilmiştir:

Dış Kapak: Staj raporlarının kapağı standarttır. Staj raporu dış kapağı (ÖRNEK KAPAK) linkinde gösterildiği gibi düzenlenir. Kapak zemin rengi beyaz, yazılar ise siyah renkte olacaktır.

Birinci Sayfa: Staj yerine ve öğrenciye ait bilgileri ihtiva eden bu sayfa tüm staj raporları için standarttır. Birinci sayfadaki bilgiler (ÖRNEK BİRİNCİ SAYFA) şeklinde düzenlenir.

İkinci Sayfa: Staj raporlarının ikinci sayfası stajda yapılan işin staj günlerine göre dağılımını, stajın toplam iş günü ve saatini göstermektedir. Ayrıca işyeri amirinin imzasını ve kaşeyi ihtiva etmektedir. İkinci sayfa (ÖRNEK İKİNCİ SAYFA) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Üçüncü Sayfa: Staj raporlarının üçüncü sayfası staj yapılan iş yerinde öğrencinin staj sürecinden sorumlu mühendise ait bilgiler ve staj değerlendirme formunu ihtiva etmelidir. Üçüncü sayfa (ÖRNEK ÜÇÜNCÜ SAYFA) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Staj Raporları: Staj raporunun sayfaları çalışma konusu, tarih ve staj günü bilgilerini ihtiva etmektedir. Staja ait rapor formatı (ÖRNEK RAPOR) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

11.b. Staj Raporuna Ait Bilgiler

KISALTMALAR: Staj raporunda geçen kısaltma ve simgelerin açıklaması ilk kullanımda verilmelidir.

ŞEKİL VE TABLOLAR: Tablo numarası ve yazısı tablonun üstünde ortalanmış, şekil numarası ve yazısı ise şeklin altında ortalanmış olarak verilmelidir. Tablo ve şekil sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. (ÖRNEK)

KAYNAKLAR: Staj raporunda adı geçen ve çalışma süresince yararlanılan tüm kaynaklar (makale, kitap, web sitesi vs), metin içerisinde değinme sırasına göre [1] şeklinde numaralandırılarak staj raporlarının sonuna eklenmelidir. Kaynakların gösterim formatı türlerine göre (ÖRNEK) gibi olmalıdır.

EKLER: Staj çalışması esnasında faydalanılan veya elde edilen ve metin kısmına konulması mümkün olmayan tablo, şekil, geliştirilen uygulamanın kaynak kodları, arşiv belgeleri, anketler gibi metin yada görsel nesneler, gerekiyorsa EKLER başlığı altında Ek-1, Ek-2,…. şeklinde sıralanarak ayrıca hazırlanmalıdır. 

Doldurulmuş, imzalanmış staj başvuru kontrol formunun ekler bölümünde yer alacak şekilde staj raporuna koyulması gerekmektedir.

11.c. Staj Raporunun Yazımı ile İlgili Diğer Özellikler

Kağıt Özellikleri: Staj raporu en az 80 en çok 100 gramajlı ve kaliteli beyaz kağıda yazılmalıdır. Kullanılacak kağıt A4 formunda olup, staj raporu ciltlendikten sonra 20.0 x 28.5 cm boyutlarından daha küçük olmamalıdır.

Yazı Özellikleri: Staj raporları, bilgisayar ile yazılır. Yazı, kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır. Staj raporu metni Times Roman yazı tipinde 12 punto olmalıdır. Metin 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bulunmalıdır.

Sayfa Düzeni: Staj raporlarının sayfalarının üst kenarında 3.5 cm, alt kenarda 3 cm, sol ve sağ kenarlarında 2 cm boşluk bulunmalıdır. Başlıklar da bu çerçeveyi taşmamalıdır. Yazı blok sistemine göre (paragraf girintisiz) yerleştirilmelidir. (ÖRNEK)

Sayfaların Numaralandırılması: Sayfa numarası, metin bloğunun düşey orta çizgisinin üzerine üst kenardan 2 cm boşluk kalacak şekilde yazılır.

12. STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

Staj öncesi işlemler: Başvuru belgeleri staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce teslim edilmelidir.

Staj dönemleri ve staj başlangıç tarihleri: Staja başlanabilecek tarihler Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından duyurulacaktır.

Staj raporlarının teslimi: Staj raporları staj bitimi sonrası ilan edilen ilk rapor toplama döneminde Bölüm Başkanlığı sekreterliğine teslim edilmelidir. Bunun için bölüm tarafından ilan edilecek tarihler takip edilmelidir. Yaz stajları için rapor toplama dönemi güz yarıyılı kayıt haftasını takip eden ilk bir ay içerisinde olacaktır.