Lisans Çift Anadal Programı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL DİPLOMA PROGRAMI ESASLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Üniversitemiz Örgün ve İkinci Öğretimde Çift Anadal Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Çift Anadal Diploma Programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Aynı anda birden fazla Çift Anadal Diploma Programına kayıt yaptırılamaz.
 3. İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını Çift Anadal Diploma Programı olarak seçebilirler.
 4. Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Anadal diploma programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması,
 5. Anadal programındaki genel not ortalamasının 3.00 (üç)’ten az olmaması ve Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde yirmi içerisinde bulunması,
 6. Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmek için Anadal diploma programına kayıt yaptırıldığı yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan Çift Anadal Diploma Programı yapacağı programın en az o yılki taban puanına eşit ve aynı türden puan alınmış olması,
 7. Disiplin cezası almamış olması gerekir.


İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Onaylı Not Çizelgesi,
 3. Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge,
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi,
 5. Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında ilk yüzde yirmi içerisinde olduğunu belirten belge.


DİĞER ESASLAR

 1.  Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere ilgili birim tarafından belirlenerek üniversitemiz senatosunca karara bağlanır.b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere ilgili birim tarafından belirlenerek üniversitemiz senatosunca karara bağlanır. c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.”
 2. Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin eşdeğerlikleri kabul edilen dersleri ile İkinci Anadal programında alacakları dersler ilgili yarıyıl başına kadar belirlenerek ilan edilir.
 3. Bu esaslarda yer almayan konularda “Yüseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince uygulama yapılır.


BAŞVURU TARİHLERİ VE SONUÇLARIN İLANI

Başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır. Eksik belge ve/veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Çift Anadal Programı başvuruları Güz ve Bahar dönemleri başlamadan 15 gün önce yapılır.

Fakülteler, başvuruları ilgili kurullarında değerlendirerek sonuçları eğitim-öğretim başlamadan önce web sayfalarında ilan ederler.