Lisans Programı Kabul & Başvuru

LİSANS PROGRAMI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren lise diplomasına sahip adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

  Örgün Öğretim
  Puan Türü Puan
2023 Tavan Puanı SAY 463.70634
2023 Taban Puanı 450.99771
Toplam Kontenjan 85

Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması, dikey ve yatay (üniversiteler arası ve üniversite içi) geçişler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ve 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere önceki öğrenim programlarında aldıkları derslerle ilgili akademik dönem başında muafiyet değerlendirmesi ve/veya sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığı düşünülen öğrenciler veya yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler ders programının ilk dört yarıyılında ilgili derslerden muaf olabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği lisans programında öğrencilerin başarıları ara sınav ve dönem sonu sınavları ile değerlendirilir. Ayrıca, ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Ev ödevi ve proje değerlendirmelerinde yazılı sınav veya sözlü sınav ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

 1. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.
 2. Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
 3. Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
 4. Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.
 5. Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 6. Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.


Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Kalır
DD 1.00 Kalır
FD 0.50 Kalır
FF 0.00 Kalır

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Bilgisayar Mühendisi unvanını alırlar. Bir öğrencinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında yazılım, donanım, telekomünikasyon, kontrol ve otomasyon, araştırma ve geliştirme, sistem, savunma sanayi, havacılık otomasyon simülasyon gibi konularda çalışmak üzere istihdam edilmektedirler. Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

 1. Mühendislik konularında matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.
 2. Bir problemi saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olur.
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerisine sahip olur.
 5. Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerine sahip olur.
 6. Takım çalışmasına yatkınlık becerisine sahip olur.
 7. Bireysel çalışma becerisine sahip olur.
 8. Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerisine sahip olur.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile hukuksal konularda bilgiye sahip olur.
 11. Yönetsel becerilere (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb) sahip olur.
 12. Zamanı en iyi şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 13. Alışılmışın dışında yollar bulabilme becerisine sahip olur.
 14. Yönetim becerisi, mesleki özgüven ve inisiyatif alabilme özelliklerine sahip olur. 
 15. Problemlere çözümler getirirken ulusal çıkarları gözetir.